>> วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 <<

ณ ห้องสมิหลา (ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

?สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

?โดยกลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับ Early Stage

✅…โดยมี รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

✳️… วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย…..

?คุณธิปไตย ศรีนวลขาว นักทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

?คุณขวัญชนก ขวัญปลอด นักทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์

➡️และในครั้งนี้ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 13 คณะ จำนวน 25 คน

??โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการเตรียมเอกสาร รวมถึงเทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

??และมีการมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่ยกร่างคำขอสิทธิบัตร จำนวน 5 รางวัลแรก ?