โครงการ U2T BCG

> รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะศิลปศาสตร์
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. วิทยาลัยรัตภูมิ
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
8. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
12. คณะเกษตรศาสตร์
13. คณะสัตวแพทยศาตร์
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
16. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
ดูรายชื่อ >>คลิก<<
> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะศิลปศาสตร์
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี