THE 8th ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022

ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565

>>มหาวิทยาลัยร่วมจัดงาน

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 10. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
 11. มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
 12. มหาวิทยาลัยตาปี  
>>กำหนดการประชุม
>>หัวข้อการนำเสนอ
>> บทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงาน

ระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
>>รายละเอียดและการเข้าร่วมกิจกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
>>การเสวนา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
>>เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
>>รายละเอียดการส่งกรณีศึกษา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)