THE 8th ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022

ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565

>>มหาวิทยาลัยร่วมจัดงาน

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 10. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
 11. มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
 12. มหาวิทยาลัยตาปี  
>>กำหนดการประชุม
>>หัวข้อการนำเสนอ
>> บทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

>>ตารางการนำเสนอบทความ

หมายเหตุ : ผู้ส่งบทความทุกท่าน กรุณาตรวจสอบรหัสบทความ ชื่อบทความ และชื่อผู้แต่ง อีกครั้ง หากเกิดความผิดพลาด กรุณาแจ้งกลับมาที่ อีเมล์ : imtt@rmutsv.ac.th

>>รายละเอียดการส่งกรณีศึกษา

>>รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

>>รายละเอียดการเข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา

>>เอกสารประกอบการบรรยาย
- บทบาทของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย
- ความสำเร็จการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคม "โนรา"
- ความสำเร็จของ บพท. ในการบรรลุเป้าหมาย SDGs และเคล็ดลับในการพิชิตทุนเพื่อการพัฒนาพื้นที่
>>เล่มบทความ
- รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)
แบบประเมินภายในงาน