? 28 ตุลาคม 2566

ตัวแทนคณะวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูล Ex-post and Ex-Ante Evaluation ภายใต้โครงการ การศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบจากการลงทุนทางวัฒนธรรมภายใต้การบริหารจัดการชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 1 (พื้นที่ภาคใต้) ของโครงการ “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา” กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย

1️⃣ ผศ.ดร.ฮัมเดีย มูดอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

2️⃣ ดร.วิทวัส เหมทานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

3️⃣ ดร.ฉัตรฤดี ศิริลำดวน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4️⃣ ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

🙏🙏🙏 ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน / ขอขอบคุณคณะวิจัยทุกท่าน / ขอขอบคุณท่านนายกสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม / ขอขอบคุณวิสาหกิจชุมชน ศิลปิน ชาวบ้าน และภาคีร่วมงานต่าง ๆ สำหรับการสนับสนุนโครงการวิจัยในครั้งนี้

#มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม #RUTS #IMTT