บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด
ค่าบริการ
หมายเหตุ
เลือก
การยกร่างและยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์8,000.00-คลิก
การแปลข้อถือสิทธิ2,000.00-คลิก
การเขียนแบบสิทธิบัตรการประดิษฐ์2,000.00ราคามีตั้งแต่2000-5000บาทคลิก
การยื่นคำขอแก้ไข / ชี้แจง / เปลี่ยนแปลง / โอนสิทธิบัตร2,000.00-คลิก
การยื่นประกาศโฆษณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์1,500.00-คลิก
การยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์1,500.00-คลิก
การยื่นจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์1,500.00-คลิก
การยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปี1,500.00-คลิก