• คู่มือบริการวิชาการ


  • หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

    • โทรศัพท์ 0-7431-7199

    • โทรสาร 0-7431-7198

    • E-Mail 0-7431-7199