• วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย นางสาวปนัดดา เทพวารินทร์ (เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี) นางสาวภิสาย ขุนทอง (นักวิชาการศึกษา) ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา ณ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำเอาผลงาน เรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และผลงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ จากสาขาบริหารธุรกิจ มาถ่ายทอด และสาธิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และยังให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่สนใจและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี) และ นางสาวปนัดดา เทพวารินทร์ (เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี)ได้ลงพื้นที่ ณ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจและสอบถามความต้องการและปัญหาของชุมชน ทั้งนี้ต้องขอบคุณ นายประวีณ เลิศอริยะพงษ์กุล ที่ได้พาสำรวจพื้นที่ และให้ข้อมูต่างๆ ของชุมชน ในครั้งนี้
  • วันที่ 23 มกราคม 2563 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย นางสาวปนัดดา เทพวารินทร์ (เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี) นางสาวภิสาย ขุนทอง (นักวิชาการศึกษา) ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา ณ วัดดีหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลดีหลวง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำเอาผลงาน คือ เครื่องสมรรถนะขา ของ อาจารย์กระวี อนนตรี อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง และ นักศึกษา จากสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาถ่ายทอด และสาธิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และยังให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่สนใจและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
หน้าถัดไป

วีดีทัศน์

 

การยกระดับโอทอป OTOP สัญจร 2562                                 การลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น MOU                               มทร ศรีวิชัย แปรรูปหอยตลับ                               
                                                                                          

โครงการจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

  • โทรศัพท์ 0-7431-7199

  • โทรสาร 0-7431-7198

  • E-Mail 0-7431-7199