หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายฯ

4 กุมภาพันธ์ 2565 รศ…