4.วิสาหกิจวัฒนธรรม

ความเป็นมา

                         สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 196-2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ให้มีจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการควบรวมหน่วยบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี งานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เพื่อให้บริการทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ให้สังคมสามารถพึ่งพาตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนากำลังคน ส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัย  เพื่อสังคมให้มีระบบการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว เหมาะสม และเอื้อต่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ  ต่อมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด “วิสาหกิจวัฒนธรรม” ที่ก่อให้เกิดมูลค่าและมูลค่าเพิ่มด้วยกลไกทางการตลาด และบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบการดำเนินงาน “ศิลปวัฒนธรรม ดำรงคุณค่า พัฒนาเป็นรูปธรรมเกิดมูลค่าอย่างยั่งยืน”

นายสุริยัณห์ ขำแจ้ง

เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี

Suriyun.k@rmutsv.ac.th

นายอภิชาติ คัญทะชา

นักวิชาการศึกษา

Aphichat.k@rmutsv.ac.th

นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์

นักวิชาการศึกษา

Nattapong.kr@rmutsv.ac.th