??ประกาศผลรอบคัดเลือก ผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) Songkhla Gastronomy
??ผู้ผ่านพิจารณา รอบคัดเลือก จำนวน 10 ผลงาน พร้อมทั้งนำเสนอ ต่อคณะกรรมการ
?ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
?ณ ห้องมรดกโลก โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หรือ นำเสนอผ่าน ระบบ Zoom Meeting
??https://ruts.zoom.us/j/98731245438…

หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้มีรายชื่อผ่านเข้ารอบ ท่านไดไม่สามารถมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 ถือว่าสละสิทธิ์

ระกาศผลรอบคัดเลือก ผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน โครงการประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) Songkhla Gastronomy