ขอประกาศรายชื่อเจ้าของผลงาน จำนวน 5 คน ที่ผ่านการคัดเลือกโดยไม่เรียงลำดับคะแนน รอบที่ 1 ในกิจกรรมการประกวดวาดภาพ “สืบสานถิ่นมโนราห์” โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำผลงานมาติดตั้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำเสนอคัดเลือกผลงาน รอบที่ 2 ทั้งนี้ หากไม่สามารถนำผลงานมาติดตั้งในวันและเวลา ดังกล่าวได้ กรุณาติดต่อ ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ โทร 084-8379838 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป