25 ก.พ. 65 ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ ตัวแทนทีมนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัย การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา ทุน บพท. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้ว จึงได้เข้ามอบหนังสือภาพตำนานโนราและหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยเรื่อง เล่าโนรากับการพัฒนาสื่อทางวัฒนธรรม ให้แก่คุณเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ซึ่ง รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดทำ MOU เครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้เชิญ ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาให้องค์ความรู้ด้านโนราเพื่อการร่วมกันขับเคลื่อนงานอีกหนึ่งการขยายการรับรู้ด้านวัฒนธรรมโนราที่เป็นรูปธรรม