4 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ อาจารย์พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช และนายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ เข้าพบ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งได้มอบหมายให้ นางอินทิรา แก้วขาว และนางอุบลวรรณ อนุสา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด เพื่อการร่วมกันขับเคลื่อนงานโครงการวิจัยภายใต้ โครงการการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา ทุน บพท. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้ว และมีการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์อีกครั้ง