สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

?ขอแสดงความยินดีกับ?

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ อาจารย์​ประจำสาขาวิทยาศาสตร์​การเกษตร​ คณะเกษตรศาสตร์

?ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จากกรมวิชาการเกษตร

?เลขที่ 0761/2564

?ชนิดพืช “สับปะรด”

?ชื่อพันธุ์พืช “ศรีวิชัย”