📣#ข่าวสารประชาสัมพันธ์📣

🗞🗞ตามที่กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินการยื่นจดอนุสิทธิบัตร ดังนี้

👉 เลขที่อนุสิทธิบัตร 18734 (เครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยระบบแรงดันน้ำ)

โดย รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทนอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

🔖บัดนี้ กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า คำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

📌ทั้งนี้ สามารถสืบค้นและตรวจสอบสถานการณ์คุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ได้จากhttps://bit.ly/2XM2RzU