บริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

?? บริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา??

?ประเภทการให้บริการ?
?สิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.การยกร่างและยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์
2.การแปลข้อถือสิทธิ
3.การเขียนแบบสิทธิบัตรการประดิษฐ์
4.การยื่นคำขอแก้ไข / ชี้แจง / เปลี่ยนแปลง / โอนสิทธิบัตร
5.การยื่นประกาศโฆษณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์
6.การยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์
7.การยื่นจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์
8.การยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปี
? สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.การยกร่างและยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.การเขียนแบบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
3.การยื่นคำขอแก้ไข / ชี้แจง / โอนสิทธิบัตร
4.การยื่นประกาศโฆษณาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
5.การยื่นจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
6.การยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปี
?อนุสิทธิบัตร
1.การยกร่างและยื่นคำขออนุสิทธิบัตร
2.การเขียนแบบอนุสิทธิบัตร
3.การยื่นคำขอแก้ไข / ชี้แจง / เปลี่ยนแปลง / โอนสิทธิบัตร
4.การยื่นประกาศโฆษณาและจดทะเบียนอนุสิทธิบัต
5.การยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปี
?เครื่องหมายการค้า
1.การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2.การยื่นคำขอแก้ไข / ชี้แจง / โอนเครื่องหมายการค้า
3.การยื่นชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
4.การยื่นต่ออายุเครื่องหมายการค้า
?ลิขสิทธิ์
1.การยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
2.การยื่นคำขอแก้ไข / ชี้แจง / โอนลิขสิทธิ์

สามารถใช้บริการได้ที่ http://shorturl.asia/q1pwT

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ สำนักการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.0 7431 7100 ต่อ 1130 หรือติดต่อ คุณสิรินธร ศรีคงคา โทร. 090-7164118 และคุณขวัญฤดี พ่วงทอง โทร. 098-0629580