กระถางเพาะชำจากกากกาแฟผสมปูนขาวจากเปลือกหอยกระถางเพาะชำจากกากกาแฟผสมปูนขาวจากเปลือกหอย

กระถางเพาะชำจากกากกาแฟผสมปูนขาวจากเปลือกหอยภาวะโลกร้อน อันเกิดจากการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจก                                             จะดีแค่ไหน หาก “กระถางเพาะชำ ย่อยสลายได้” จะช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก และลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยากลงได้
                                             ส่วนประกอบสำคัญของ “กระถางเพาะชำ ย่อยสลายได้” ?
                                                     ☑️ กากกาแฟ
                                                     ☑️ ปูนขาวจากเปลือกหอย
                                             ทำไมถึงใช้ กากกาแฟ และปูนขาวจากเปลือกหอย ในการทำกระถางเพาะชำ??
                                                     ☑️ เพราะ เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ในดิน ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการกักเก็บธาตุอาหารพืช และจุลินทรีย์ในดิน
                                                     ☑️ เพราะ สามารถเพิ่มธาตุอาหารในดิน อันเป็นประโยชน์ต่อต้นกล้า
                                                     ☑️ เพราะ มีคุณสมบัติในการป้องกันแมลง
                                                     ☑️ เพราะ สามารถปรับค่าพีเอชในดินได้
มารักษ์โลกกับ “กระถางเพาะชำ ย่อยสลายได้” กันนะคะ
ผลงานวิจัย โดย อาจารย์วรรณวิภา ไชยชาญ และอาจารย์เอนก สาวะอินทร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ : หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0 7431 7100 ต่อ 1130