โครงการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โครงการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

?? บริการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์??

?รูปแบบกิจกรรม?

?การออกแบบผลิตภัณฑ์

?การออกแบบตุ๊กตาปูนปั้น ?การออกแบบเสื้อ ?การออกแบบกระเป๋าผ้า

? การออกแบบบรรจุภัณ์/ฉลากสินค้า

?การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ?การออกแบบฉลากสินค้า

?การออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

?การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

?ไวนิล ?สติ๊กเกอร์ ?ใบปลิว ?X-stand/งานปริ้น ?Roll up/งานปริ้น ?ซองจดหมาย ?ป้ายตัวก่ออคิลิก ?วารสาร/หนังสือ

สามารถใช้บริการได้ที่shorturl.asia/iKV4O

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.0 7431 7144

หรือติดต่อ คุณคุณสุริยัณห์ ขำแจ้ง โทร. 095-4415600