1.กิจกรรม

กิจกรรม

1.กิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฯ

2.งานพิพิธบรรเลงเพลงวัฒนธรรมและยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน

3.งานมหกรรมโนราผ้าทอพื้นถิ่นฯ

4.วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี

5.บรรเลงดนตรีรองเง็งในกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

6.บรรเลงดนตรีรองเง็งในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาฯ

7.บรรเลงดนตรีรองเง็งในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา

8.กิจกรรม World Music Workshop and Masterclass

9.งานวันสงขลา

10.งานมหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา