07นำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

07นำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

แบบ-TLO_RUTS-05-1 แบบฟอร์มข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์สำหรับนักศึกษา

แบบ-TLO_RUTS-05-2 แบบฟอร์มข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคลากร

แบบ TLO_RUTS 05 แบบฟอร์มข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์