นำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

07นำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

แบบ-TLO_RUTS 06 แบบฟอร์มข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์นวัตกรรมสำหรับนักศึกษา

แบบ-TLO_RUTS 06 แบบฟอร์มข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์นวัตกรรมสำหรับบุคลากร/นักวิจัย