การขออนุญาตใช้สิทธิ

การขออนุญาตใช้สิทธิ

แบบ-TLO_RUTS-07-แบบฟอร์มการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิ

ขั้นตอนการจัดสรรผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา