สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

แบบ TLO_RUTS 01 แบบแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร

ข้อถือสิทธิ

หนังสือสัญญาโอนสิทธิ

หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์ (บพท.)

◈ สำเนาบัตรประชาชน