02สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

02สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

01แบบ TLO_RUTS 01 แบบแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร

02 หนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตร

03 ข้อถือสิทธิ