โครงการ Early Stage

โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ Early Stage

รายงานผลการดำเนินโครงการ Early Stage ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 1) รอบระยะเวลา 6 เดือน

รายงาน Early Stage ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีที่ 1) รอบระยะเวลา 12 เดือน