โครงการอว.สร้างงาน

ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอว.จ้างงานเฟส2

รายชื่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอว. สร้างงานเฟส2

คู่มือโครงการจ้างงานประชาชน COVID-19 ระยะ2