01สิทธิบัตรการประดิษฐ์

01สิทธิบัตรการประดิษฐ์

01แบบ TLO_RUTS 01 แบบแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร

02 หนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตร

03 รายละเอียดการประดิษฐ์

04 ข้อถือสิทธิ