สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

แบบ TLO_RUTS 01 แบบแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร

รายละเอียดการประดิษฐ์

หนังสือสัญญาโอนสิทธิ

หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์ (บพท.)

สำเนาบัตรประชาชน