ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน

ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Worapong.b@rmutsv.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว

รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Chatree.h@rmutsv.ac.th

นายบุญรัตน์ บุญรัศมี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Boonrad.b@rmutsv.ac.th

นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

Tanattida.k@rmutsv.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวนันท์นภัส ทรงเดชะ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

nunnapat.s@rmutsv.ac.th

งานพัฒนานวัตกรรม

นายเดชวัต แก้วศรีวงศกร

เจ้าหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการ

Detchawat.k@rmutsv.ac.th

นางสาวมัลลวีร์ แก้วศรีวงศกร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

Mullavee.b@rmutsv.ac.th

นางสาวสิรินธร ศรีคงคา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

Sirintorn.s@rmutsv.ac.th

นางสาวขวัญฤดี พ่วงทอง

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

Kwunrudee.p@rmutsv.ac.th

นางสาวกมลวรรณ สินโน

IP Valuation and Commercialization

Kamonwansinno@gmail.com

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสังคม

นายอภิชาติ คัญทะชา

นักวิชาการศึกษา

Aphichat.k@rmutsv.ac.th

นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์

นักวิชาการศึกษา

Nattapong.kr@rmutsv.ac.th

นางสาวณัฐกานต์ คงเมฆา

นักวิชาการศึกษา

Natthakarn.k@rmutsv.ac.th

นายสุริยัณห์ ขำแจ้ง

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

Suriyun.k@rmutsv.ac.th

นางสาวปนัดดา หะยีอาแว

เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี

Panadda.t@rmutsv.ac.th

นางสาวปภาวดี คงสุจริต

นักวิชาการศึกษา

Prapawadee.k@rmutsv.ac.th

นางสาวณิชกานต์ แก้วเกิด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

nidchakarn.k@rmutsv.ac.th