ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๔

บริการก่อให้เกิดรายได้

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ๒๕๖๓

◈ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการใช้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้จากเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ด้านสังคมศาสตร์ พ.ศ.2564

◈ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการใช้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้จากเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2564

◈ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการใช้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้จากเครื่องมือและห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2566 

◈ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2566

◈ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินค่าบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2567

◈ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการจัดสรรค่าบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ.2567

◈ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567

◈ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2567