ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๔

บริการก่อให้เกิดรายได้

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ๒๕๖๓

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับเงิน การก่อหนี้ผูกผัน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินรายได้ โครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการจัดสรรค่าบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ.2564

ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง กำหนดอัตราการเรียกเก็บการให้บริการทางวิชาการค่าทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.๒๕๖๓

◈ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการใช้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้จากเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ด้านสังคมศาสตร์ พ.ศ.2564

◈ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการใช้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้จากเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2564

◈ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการใช้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้จากเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2564