บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

กลุ่มงานถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

ขั้นตอนปฏิบัติงานการขออนุมัติ

แผนผังขั้นตอนปฏิบัติงานจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย

แผนผังขั้นตอนปฏิบัติงานการขออนุมัติ ( ระดับหน่วยงาน )

แผนผังขั้นตอนปฏิบัติงานการขออนุมัติ ( ระดับมหาวิทยาลัย )