3.ทรัพย์สินทางปัญญา

ความเป็นมา

                         กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการด าเนินการด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์ พ.ศ. 2556 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาต่าง ๆให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อด าเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จัดท าระบบการคุ้มครองและการรักษาผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาหรือการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงาน หรือเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและติดตามประเมินและจัดสรรผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวสิรินธร ศรีคงคา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

sirintorn.s@rmutsv.ac.th

นางสาวขวัญฤดี พ่วงทอง

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

kwunrudee.p@rmutsv.ac.th