งานบริการวิชาการ

กลุ่มงานถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

01 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการโครงการบริการวิชาการ

02 แบบฟอร์มเสนอโครงการ

03 แบบฟอร์มประเมินโครงการบริการวิชาการทันที 

04 แบบฟอร์มติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

05 แบบฟอร์มรายงานโครงการบริการวิชาการ

06 แบบฟอร์มประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

กลุ่มงานคลินิกเทคโนโลยี